– w gminie Lidzbark Warmiński

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Lidzbark Warmiński

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 250 z późn. zm.) informujemy, że

  1. Od dnia 1 stycznia 2016 r. wszystkie odpady zebrane z terenu Gminy Lidzbark Warmiński przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

2.Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów pełni funkcję Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmuje nieodpłatne od mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński następujące rodzaje odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
PSZOK znajduje się w Medynach 51, 11-100 Lidzbark Warmiński (Stacja Przeładunkowa ZGOK sp. z  o.o.) godziny otwarcia:
– Poniedziałek –  Piątek w godzinach 8.00 – 16.00
– Sobota w godzinach 8.00 – 14.00