Uchwały

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach