– w gminie Lidzbark Warmiński

Wydawanie zezwoleń

Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy …

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2013.797
Ogłoszony: 2013-02-14

UCHWAŁA NR XXVI/224/2012 RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/235/10 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Staszewski


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/224/2012

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników Bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania dotyczące:

1) posiadać pojazd asenizacyjny homologowany spełniający wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617), a w szczególności:

a) zarejestrowanie i dopuszczenie do ruchu (posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

b) oznakowanie w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres),

c) wyposażenie w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu zbiorników, zabezpieczenie, przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych;

2) spełnić wymagania dotyczące wyposażenia technicznego tj. posiadać prawo do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na bazę transportową, zapewniającą miejsce postojowe umożliwiające, codzienne parkowanie, garażowanie, pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych.

3) zapewnić miejsce i technologię mycia i dezynfekcji środków transportu.

4) prowadzić zarejestrowaną działalność na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.